Det sker

Skårup Kultur og Idrætscenter

Skårup Kultur og Idrætscenter byder på aktiviteter for hele familien. Udover sport og idræt, kan du her se de kommende arrangementer og ikke mindst centrets øvrige tilbud:

Tween og Ungdomsklubben
Biblioteket og Skårup Lokalhistoriske Arkiv

Udlejning af lokaler

Du kan også leje fest- og mødelokaler i Skårup Kultur og Idrætscenter.

Kommende arrangementer

Du kommer og spiser, vi klarer maden

For 60 kr pr voksen og 25 kr pr barn kan du komme og spise en varm ret. Menuen varierer fra gang til gang.Fri tilmelding, men du må gerne via FB orientere kokken om hvor mange I kommer.

Hvornår spiser vi sammen?

Orientere jer her:

Skårup Idrætsforening og kulturcenter

Skårup Sammenhold

 

Nyd din søndagsbrunch i Kulturcaféen i Skårup Kultur og Idrætscenter

Stort lækkert brunchbord, hvor du for 60kr pr voksen og 25 kr pr barn kan spise bacon, pølser, røræg, varm leverpostej, ost, marmelade, rundstykker, rugbrød, juice, kaffe og te. Som noget nyt tilbyder vi også udskåren frugt.

Kommende brunches

Orientere jer her:

Skårup Idrætsforening og kulturcenter

Skårup Sammenhold

 

En hyggelig aften med god mad og god musik

Vi spiser kl 18.30 og efter en hyggelig og god middag, går musikken på scenen. De spiller typisk frem til kl.22. Musikken varierer fra gang til gang, men altid live bands.

Prisen er 175 kr og billetter købes via nettet.

Kommende Mad & Musik-arrangementer

Byder velkommen i 2024

Bliv frivillig

Foreningen kan altid bruge flere hænder til alt indenfor musikfestival, sommerfest, trænere, kørsel, opvisninger og meget mere.

Du kan også skrive din mening om foreningen og evt hvad foreningen skal tage op af nye aktiviteter.

Skriv til formand Arne Buch på arnebuch62@gmail.com.

gymnastikgymmix

SKI bestyrelse og vedtægter

Skårup Kultur og Idrætscenters bestyrelse består af:

Formand:

Bo Tune

ski@skaarup-if.dk

Mobil 24 88 62 12

Arne Buch

Kirsten Højrup

Jørgen Erik Kristensen

Pernille Skytte Kristensen

Niels Janus

Aase Koefoed

Vedtægter for den Selvejende institution
Skårup Kultur- og Idrætscenter


§ 1 Navn
Skårup Kultur- og Idrætscenter er en selvejende institution beliggende på matr. nr. 1-f, Vejstrupgård Hovedgård, Skårup, Åbyvejen 43A, 5881 Skårup.

§ 2 Formål
Institutionens formål er at drive Centret til brug for kultur og idræt. Institutionen skal forestå udlejning, det daglige tilsyn og driften i det hele taget, idet Centret som det fremgår, er indstiftet som en selvejende institution som ene berettiget og ene forpligtende.

§ 3 Tilhørsforhold
Den selvejende institution Skårup Kultur- og Idrætscenter er tilknyttet det af Svendborg kommune nedsatte haludvalg,  og derved er forpligtet overfor de i udvalget til enhver tid gældende vedtægter og bestemmelser.

§ 4 Bestyrelse
Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 1 udpeges af Skårup Sogns Borgerforening og 1 person udpeges af Skårup Idrætsforening, de resterende 5 vælges på den årlige  generalforsamling for 2 år ad gangen. Første år er 4 medlemmer på valg efter lodtrækning. Bestyrelsen består af:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Medlem
 • Medlem
 • Medlem

Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 1 måned efter generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter sin dagsorden.

Bestyrelsen har ledelsen af institutionen, såvel med hensyn til udlejning, pasning og vedligeholdelse, samt den forretningsmæssige ledelse med hensyn til fastsættelse af leje, ansættelse af medhjælp o.s.v.

Institutionen tegnes af formand, næstformand og kasserer, der tilsammen udgør forretningsudvalget. Beslutningssager i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal.

§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed og er, når den er lovligt indvarslet, altid beslutningsdygtig.

Der afholdes en årlig generalforsamling i marts måned. Der indkaldes med 2 ugers varsel og bekendtgøres ved annoncering i de elektroniske medier samt ved opslag i Skårup Kultur- og Idrætscenter.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før mødet.

Generalforsamlingen udgøres af medlemmer af Skårup Sogns Borgerforening, Skårup Idrætsforening og aktive brugere af centeret, som er fyldt 18 år, dog således at hver person kun har 1 stemme. Valgbare er ligeledes medlemmer af Skårup Sogns Borgerforening og/eller Skårup Idrætsforening og/eller aktive brugere af centeret.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 • Tilkendegivelse af de fremmødte repræsentanter.
 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Fremlæggelse af regnskabet.
 • Orientering om budgettet.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Skårup Sogns Borgerforening og Skårup Idrætsforening har hver 1 plads i bestyrelsen, som deres formand eller dennes suppleant indtager. Der vælges derudover 5 bestyrelsesmedlemmer, 3 personer i lige år og 2 i ulige år.
 • Valg af suppleant.
 • Evt.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Valg af suppleant gælder 1 år.

En ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 af valgbare medlemmer skriftligt begærer dette.

§ 6 Regnskab
Institutionens regnskab følger kalenderåret (1. januar – 31. december). Revisionen foretages af en af  Svendborg kommune godkendt revisor.

Institutionens budgetter og regnskab skal indenfor nærmere angivne frister, hvert år, indsendes til godkendelse i Svendborg Byråd.

§ 7 Vedtægtsændring
Ændring af disse vedtægter kan ske efter afstemning på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Vedtægtsændringer skal derefter for at være gyldige godkendes af det fagudvalg, hvor Haludvalget henhører.

§ 8 Opløsning
Opløsningen af Den selvejende Institution Skårup Kultur- og Idrætscenter skal efter samme regler som for vedtægtsændringer godkendes af det fagudvalg, hvor Haludvalget henhører.

Midler der måtte være tilstede tilfalder Svendborg kommune.

Foranstående vedtægter er ændret den 23.marts 2015 og afløser vedtægter for Den selvejende Institution Skåruphallen godkendt den 2. marts 1994.

Formand for Skårup Kultur- og Idrætscenter: Bo Tune
Dirigent: Maria Rolskov